Regulamin Siedliska Modrej Czapli

Niniejszy regulamin ma służyć bezpieczeństwu naszych Gości. Będziemy wdzięczni za jego przestrzeganie.

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są wynajmowane domki i teren rekreacyjny znajdujący się na całym obszarze Siedliska Modrej Czapli.

 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Siedliska i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Regulamin jest dostępny w wynajmowanych domkach i na stronie internetowej Siedliska.

 4. Dzieci przebywają na terenie Siedliska Modrej Czapli pod opieką opiekunów, którzy są za nich w pełni odpowiedzialni.

 5. Pobliskie stawy, Jezioro Klonowskie oraz strumień nie są strzeżone przez gospodarzy i ratowników. Każda osoba będąca w ich pobliżu przebywa tam na własną odpowiedzialność a w przypadku osób nieletnich na odpowiedzialność ich opiekunów.

 6. Domki wynajmowane są na doby.

 7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Przedłużenie doby hotelowej podlega opłacie.

 8. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić gospodarzowi najpóźniej do godziny 09:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Ze względu na możliwość przyjazdu kolejnych Gości prośba może nie zostać uwzględniona.

 9. Siedlisko zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w domku w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 10. Osoby niezarejestrowane w Siedlisku nie mogą gościnnie przebywać w domku i na terenie Siedliska bez zgody gospodarzy.

 11. Zadatek potwierdzający rezerwację wynosi 30% ceny pobytu (w przypadku pobytów weekendowych 50 %) i nie podlega zwrotowi.

 12. Wpłata zadatku musi nastąpić w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana.

 13. Pozostała część należności podlega uiszczeniu w dniu przyjazdu do Siedliska gotówkowo lub przelewem na konto bankowe.

 14. Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem należności za dni niewykorzystane.

 15. Domki są gruntownie sprzątane i dezynfekowane przed przyjazdem Gości. W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o utrzymanie porządku.

 16. Ze względu na dobro wszystkich mieszkańców Siedliska obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00.

 17. Nie należy wrzucać do toalet żadnych przedmiotów (pieluch, podpasek i innych) poza papierem toaletowym.

 18. Zabrania się palenia tytoniu, innych substancji oraz e-papierosów na terenie domków.

 19. Za bezpieczeństwo mienia Gości i samochodów pozostawionych na parkingu lub
  w jego pobliżu Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności.

 20. Za bezpieczeństwo mienia Gości, tj. pieniędzy, zegarków, biżuterii, telefonów komórkowych, komputerów oraz innego sprzętu elektronicznego, dokumentów
  i innych przedmiotów Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności.

 21. Siedlisko nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nagłych zjawisk atmosferycznych (burze, huragany, powódź, itp.) w tym również za spowodowane tymi zjawiskami uszkodzenia mienia Gości oraz brak prądu i wody.

 22. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 23. Z chwilą przejęcia kluczy do domku Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, należy sprawdzić faktyczny stan wyposażenia. W przypadku stwierdzenia wszelkich braków lub usterek, fakt ten należy zgłosić gospodarzowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.

 24. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych domku, powstałe z jego winy.

 25. Siedlisko zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe i ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

 26. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w domku, Gość jest zobowiązany poinformować o tym gospodarza.

 27. Goście korzystający z grilla zobowiązani są do posprzątania odpadów pozostawionych po grillowaniu, zalania wodą i umieszczenia odpadów w miejscu wskazanym przez gospodarza.

 28. Ognisko może zostać rozpalone wyłącznie w miejscu do tego wskazanym przez gospodarza.

 29. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Siedlisko może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań gospodarza, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Siedliska.

 30. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający domek powinien każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

 31. Gość zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyniesienie śmieci do kontenerów znajdujących się na parkingu głównym.

 32. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 50 zł lub dorobieniem go na własny koszt.

 33. Samochody należy parkować wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

 34. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz dla celów dokonania rezerwacji oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 35. Uznaje się, że każda osoba, która była Gościem Siedliska Modrej Czapli zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do ich przestrzegania.

Dziękujemy

Gospodarze Siedliska Modrej Czapli

Magdalena i Jerzy Hubeny